top of page

Group

Public·11 members

Cerere Eliberare Copie Legalizata Hotarare Judecatoreasca


Click Here >>> https://byltly.com/2tszyICerere Eliberare Copie Legalizata Hotarare Judecatoreasca


În cerere este necesar a se indica numărul înscrisului și localitatea (ex. nr. Titlu de proprietate, nr. hotărâre a comisiei județene Argeș, etc.) în vederea identificării copiei ce se solicită.


Astfel, în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a cererii de renunțare la cetăţenia româna, persoanele a căror cerere a fost aprobată se vor adresa fie misiunii diplomatice sau oficiului consular al României unde au depus cererea, fie Autorității Naționale pentru cetățenie, pentru eliberarea adeverinței de renunțare la cetățenia română. Neprezentarea în vederea eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română, în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, atrage încetarea efectelor ordinului faţă de persoana în cauză.


În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă.In conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr, 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 160 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin H.G. nr. 64/2011, certificatele de deces se elibereaza la cererea membrilor familiei sau altor persoane indeptatite.In situatia in care solicitantul certificatului de deces declara ca este membru de familie, este necesara dovada legaturii de rudenie intre acesta si persoana decedata, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei indreptatite se face la cererea acesteia la care se ataseaza documente justificative (contract de intretinere, beneficiarul unui testament, renta viagera si alte cazuri asimilate celor mentionate).


1. Cerere tip 2. Actul aditional incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului sau incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului; 3. Certificatul de inmatriculare - copie legalizata; 4. Dovada achitarii integrale a tarifului.


1. Cerere tip 2. Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza care face parte integranta din hotararea judecatoreasca, dupa caz. in situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respectiva, dupa caz (fond, apel, recurs); 3. Dovada achitarii integrale a tarifului.


1. Cerere tip 2. Documentatie cadastrala receptionata- in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia; 3. Acte de proprietate* (in copie legalizata, cu exceptia hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile si a actelor autentificate de notarii publici); 4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, dupa caz; 5. Dovada achitarii integrale a tarifului.


VIII. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate 1. Cerere tip 2. Actul de proprietate in original sau copie legalizata 3. Dovada achitării integrale a tarifuluiIX. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobândit prin moștenire 1. Cerere tip 2. Certificatul de moștenitor 3. Dovada achitării integrale a tarifului.X. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobândit prin fuziune/absorbție 1. Cerere tip 2. Actul de fuziune/absorbție in forma autentica notariala. 3. Hotărârea judecătorească prin care s-a admis fuziunea/absorbția 4. Încheierea pronunțată de registrul comerțului prin care s-a dispus înscrierea fuziunii/absorbției in registrul comerțului 5. Dova
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page